Parks & Hotel Rooms

Year 2015

Parks & Hotel Rooms / Parks & Hotel Rooms

A painting exhibition by Maria Wandel at the Vendsyssel Art Museum, 2015. And at Kongernes Lapidarium, 2016

At the exhibition, Parks & Hotel Rooms, snap shot-like paintings are shown. Maria Wandel’s pictures oscillate between the graphically clarified and the more foreboding and poetic. She is predominantly figurative in her idiom. In the juxtaposition of the two motifs, hotel rooms and parks, the works reflect on moods such as loneliness in the big city. The paintings meet us as point-kneeling thoughts from a person who dares to spend hours alone in a hotel room, writing messages to his beloved or sitting on a bench in a foreign park until the cold sets in.

One cannot look at the pictures without thinking of longing, as in longing for something without necessarily knowing what. There is no object, no direction and therefore probably no redemption either, but longing is in itself a drive. The paintings are thoughtful rather than serious.

Maria Wandel sees her motifs and paintings as psychological states, mental spaces. The moods are timeless and the thoughts existentially questioning. What is that woman doing alone in the hotel room? Who is the spectator in the parks? What about this sunlight that leaves the shadows so long? Where was I going and what does life want of me here?

There is an echo in the images, which show an urban landscape or an architectural spatiality. In other words, here is a good opportunity to find an image to go into. A suitable space to think from. Fitting, because it’s charged and inviting, yet open and slightly resonant.

“For me, the paintings work best when they have some of the mystery and tension in them that life also has. The older I get, the more I find that we humans basically have many of the same realizations and feelings. When I paint, I do it with a very intense feeling. So if I create something that springs from a strong feeling or thought in myself, such as this series of paintings, Parks & Hotel Rooms, then it also affects others and evokes some of the same moods in them, – I hope.”

Everything comes into being and arises in the shadows, even what you cannot see emerges. There is something (deliciously) drowsy about the mood, something quietly dramatic, which nevertheless feels safe.

 

 

Parks & Hotel Rooms / Parker og hotelværelser
En maleriudstilling af Maria Wandel på Vendsyssel Kunstmuseum, 2015.

På udstillingen, Parks & Hotel Rooms, vises snap shot-agtige malerier. Maria Wandels billeder svinger mellem det grafisk tydeliggjorte og det mere anelsesfulde og poetiske. Hun er overvejende figurativ i sit formsprog. I sammenstillingen af de to motiver, hotelværelser og parker, reflekterer værkerne over stemninger som fx ensomhed i storbyens rum.

Malerierne møder os som puntknedslag af tanker fra et menneske, der tør være timer alene på et hotelværelse, skriver beskeder til sin elskede eller sidder på en bænk i en fremmed park til kulden falder ind.

Man kan ikke se på billederne uden at tænke på længsel, som i det at længes mod noget uden nødvendigvis at vide hvad. Der er ingen genstand, ingen retning og herved sandsynligvis heller ingen forløsning, men længslen er i sig selv en fremdrift.

Malerierne er tænksomme frem for alvorstunge. Maria Wandel ser sine motiver og malerier som psykologiske tilstande, mentale rum. Stemningerne er tidløse og tankerne eksistentielt spørgende. Hvad laver den kvinde alene i hotelværelset? Hvem er betragteren i parkerne? Hvad nu med dette sollys, der lader skyggerne være så lange? Hvor var jeg på vej hen, og hvad vil tilværelsen mig her?

Der er et ekko i billederne, som viser et urbant landskab eller en arkitektonisk rumlighed. Her er med andre ord god mulighed for at finde sig et billede at gå ind i. Et passende rum at tænke ud fra. Passende, fordi det er ladet og inviterende, men alligevel åbent og let rungende.

“For mig fungerer malerierne bedst, når de har noget af den hemmelighedsfuldhed og spænding i sig som også livet har. Jo ældre jeg bliver, jo mere oplever jeg, at vi mennesker dybest set har mange af de samme erkendelser og følelser. Når jeg maler, forsøger jeg at gøre det med samme intense følelse, som hvis jeg var ved at gøre mig klar til verdens vigtigste fest. Så hvis jeg laver noget som udspringer af en stærk følelse eller tanke hos mig selv, som fx denne serie malerier,Parks & Hotel Rooms, så rammer det også andre og fremkalder nogle af de samme stemninger hos dem, – håber jeg.”

Alt bliver til og opstår i skyggerne, også det som man ikke kan se, fremtræder. Der er noget (lækkert) døsigt over stemningen, noget roligt dramatisk, som alligevel føles trygt.